Проекти  
     
   
 

КИЇВ 


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 


КОЛОМИЯ 


ТРУСКАВЕЦЬ          


ЧЕРНІВЦІ


     
   
 
   
Оголошення  
   
 

Приватне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Столиця»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

27 квітня 2012 року об 11-00 годині у приміщенні товариства за адресою:

 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2, оф. 67

 

Порядок денний:

1.      Обрання голови та секретаря зборів.

2.      Обрання лічильної комісії.

3.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.     Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Будівельна компанія       «Столиця» у 2011році;

5.     Затвердження річної звітності ПрАТ «Будівельна компанія «Столиця» за 2011 рік, висновків зовнішнього аудитора;

6.     Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Будівельна компанія «Столиця» за 2011 рік та формування фондів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний 2011 р.

Попередній 2010 р.

Усього активів

457,8

433,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

20,4

44,4

Довгострокові фінансові інвестиції

93,3

93,3

Запаси

661,1

677,7

Сумарна дебіторська заборгованість

1274,4

1321,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,8

12,9

Власний капітал

201,8

317,0

Статутний капітал

2000

2000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1808,5

1693,3

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

512,8

426,1

Чисельність працівників

16

18

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5000

5000

 

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 30 днів до їх скликання шляхом надання їх в письмовій формі Президенту за місцезнаходженням Товариства. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Будівельна компанія «Столиця» складається на дату проведення зборів 27 квітня 2012 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до Президента товариства.

Довідки за телефоном: 044-234-41-91.                                                    

 

 

 

Президент 

ПрАТ «Будівельна компанія «Столиця»                                                             Марянський В.Т.